زمان باقیمانده:
{{formattedTimeLeft}}

وبسایت: {{siteTitle}}

کاربر: {{playerId}}

شناسه پرداخت: {{refCode}}

  1. ورود
  2. کد تایید
  3. کارت
  4. پایان

{{generalError}}

{{warning}}

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید:

{{error.bank}}
{{error.mobile}}
{{error.amount}}

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید:

{{error.code}}

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید:

{{error.card}}
{{error.cvv}}
{{error.monthExp !== '' ? error.monthExp : error.yearExp}}
{{error.pin}}
رمز پویا با موفقیت ارسال شد.
{{error.pinRequest}}
مبلغ: {{formatter(amount)}} ريال
  • شماره کارت 16 رقمی بوده و بصورت 4 قسمت 4 رقمی روی کارت درج شده است.
  • cvv2 با طول 3 یا 4 رقم کنار شماره کارت و یا پشت کارت درج شده است.
  • تاریخ انقضا شامل دو بخش ماه و سال انقضا در کنار شماره کارت درج شده است.
  • رمز اینترنتی با عنوان رمز دوم شناخته می شود، از طریق بانک صادر کننده کارت تولید شده و همچنین از طریق دستگاه های خودپرداز بانک صادر کننده قابل تهیه و یا تغییر می باشد.

پرداخت شما با موفقیت انجام شد.

کد پیگیری: {{ refId }}

شماره تراکنش: {{ transactionId }}

متاسفانه زمان شما برای انجام عملیات پرداخت به اتمام رسید. لطفا مجددا تلاش نمایید.